మహాభారతం
తెలుగులో

అతి త్వరలో
పద్య-టీకా-భావ- విశేషణ సహితంగా